دپارتمان حفاری

دپارتمان حفاری شرکت آلفا ، با توجه به پتانسیلی که در مناطق غرب – جنوب و جنوب غرب وجود دارد و با وجود اینکه شعبه عملیاتی شرکت آلفا در این منطقه (خوزستان) بوده،دارای نیروهای عملیاتی و تخصصی و حرفه ای می باشد. با توجه به نیاز سنجی های انجام شده و وجود شرکت ملی حفاری ایران ،شرکت های خصوصی حفاری و شرکت های چینی در این منطقه بنا به  وجود مناطق مختلف تحت حفاری ، آلفا با برنامه ریزی و تامین وتخصیص نیروی ذبده از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در این زمنه در سه قسمت آموزش ،پژوهش و عملیات (خدمات مهندسی – تعمیراتی و تامین قطعات) شروع نموده است.با توجه به سابقه خوب و زیاد نیروهای موجود در آلفا ،آلفا در حال گسترش و ارائه خدمات خود در این زمینه برای مناطق متفاوت و حتی کشورهای همسایه می باشد. با توجه به عملیاتی بودن این حرفه و اهمیت بسیار زیاد زمان در اجرای کار آلفا در حال گسترش نیروهای خود بهصورت سیار می باشد تا خدمات مهندسی خود را در محل و حتی در حین کار دکل ارائه نماید.شما می توانید با بازدید از باقی صفحات این دپارتمان گستره فعالیت های آلفا را مشاهده نمایید.