دپارتمان شیمی و مهندسی شیمی

دپارتمان شیمی و مهندسی شیمی، با در نظر گرفتن گستره وسیع گرایش ها، اقدام به جذب نیروهای متخصص در کلیه زمینه های مورد نیاز کشور کرده است. جهت گیری اصلی این بخش، تامین نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی واحدهای صنعتی در حوزه تحقیقات مبنایی و اجرای طرح های پایلوت می باشد. تکنیک طوفان ذهنی (Brain Storming) و سایر روش های تحلیلی توسط کارشناسان این حوزه این امکان را ایجاد می کند تا با بررسی و تعیین کلیه فعالیت های متصوره، آنها را طبقه بندی کرده و با بهترین اولویت بندی، در کوتاه ترین زمان و استفاده از بهترین روش ها با کمترین هزینه نسبت به تامین اطلاعات مورد نیاز و افزایش کارآیی واحد مورد نظر اقدام شود. فعالیت این دپارتمان به معنی تحولی واقعی در بهینه سازی صنایع مرتبط با این بخش می باشد.