دپارتمان محیط زیست

در راستاي اجراي اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حفاظت محيط زيست و با توجه به قوانين و استانداردهاي معتبر سازمان هاي بين المللي محيط زيست، مهندسين مشاور آلفا علاوه بر تعهد به منشور انساني و اخلاقي، خود را ملزم به توجه عميق و رعايت كامل مقررات ملي و بين المللي دانسته و در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده در جهت رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدام به راه اندازي دپارتمان محيط زيست نموده است. دپارتمان محیط زیست علاوه بر نظارت بر فعاليت هاي شركت در زمينه هاي مختلف(انجام پروژه ها ، خدمات مشاوره اي و…)  از حيث زيست محيطي, درمحدوده  بیرون از شرکت نيز در سطح گسترده اقدام به ارائه مشاوره ای تخصصی و اجرای پروژها و برنامه های آموزشی و پژوهشی می پردازد.