دپارتمان نفت وگاز

در این دپارتمان که از بخش های متفاوتی مانند خدمات فنی و مهندسی ، پژوهش و آموزش و کنگره های مهندسی نفت تشکیل شده ، خط مشی های صنعتی و عملیاتی دارد که عموما منطبق با اصول و روش موجود در سیستم نفت و گاز ایران می باشد. د پارتمان نفت و گاز که از افراد زبده و کارآمد و عموما از نفراتی که تخصص هایی در سیستم نفت و گاز کشور داشته اند تشکیل و طرح ریزی شده است. در این دپارتمان به دلیل وجود نفرات متخصص اول از هر کاری طرح در قسمت پژوهش های نفت و گاز مورد بررسی قرار می گیرد . این بررسی از بررسی اداری – مالی گرفته تا بررسی های فنی و تخصصی . که بعد از ارزیابی و سنجش کل کار و ارائه نظرات کارشناسی شده دپارتمان اقدام به تصمیم گیری می کند. در بحث بررسی های فنی و تخصصی عموما پروژههای صنعتی بزرگ بصورت ریز پروژه های تخصصی در آمده و بصورت دقیق و کاملا فنی بررسی می شوند. آلفا این موضوع را یکی از اصول موفقیت خود می داند که ۹۹% فکر و ۱% کار  را به ۹۹% کار و ۱% فکر نفروشد.بنابراین در اغلب پروژهایی که نفرات آلفا بصورت پاره وقت و مشاوره ای بوده اند ، راندمان به جامانده ،راندمان بالا و قابل قبولی بوده و سعی بر پرورس این موضوع می باشد.