چارت سازمانی دپارتمان شیمی و مهندسی شیمی

چارت سازمانی دپارتمان شیمی و مهندسی شیمی آلفا ، بشرح ذیل بوده و کلیه امور آن توسط مدیریت دپارتمان نظارت و به مدیریت های مربوطه منعکس می گردد. همچنین کلیه فعالیت های دپارتمان با توجه به شبکه طراحی شده در آلفا صورت ریز و دقیقه ای تحت نظر مدیرعامل و هیئت مدیره می باشد.

راه های ارتباط با مدیریت و رئیس های دپارتمان شیمی و مهندسی شیمی آلفا

مدیریت دپارتمان:

رئیس آموزش:

رئیس پژوهش:

رئیس بازرگانی:

رئیس خدمات فنی:

رئیس امور اداری و مالی: